2015-06-03

Oddziały

  Przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych.

1.   Szpital Psychiatryczny:

 

a) oddziały psychiatryczne sądowe i leczenia odwykowego – wykonują środki zabezpieczające przewidziane w Kodeksie karnym, orzeczone przez sąd wobec sprawców czynów zabronionych. Sprawców obejmuje się postępowaniem leczniczym, terapeutycznym i rehabilitacyjnym, a także resocjalizacyjnym, którego celem jest poprawa stanu zdrowia i zachowania w stopniu umożliwiającym powrót do życia w społeczeństwie i dalsze leczenie poza Szpitalem. Obowiązki Szpitala związane z wykonywaniem środków zabezpieczających, regulują przepisy Kodeksu karnego wykonawczego,

 

b)  oddziały psychiatryczne ogólne i oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych – diagnozują i leczą osoby, których zachowanie wskazuje, że z powodu zaburzeń psychicznych mogą zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź też nie są zdolne do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Przyjęcie do Szpitala następuje za pisemną zgodą pacjenta, na podstawie ważnego skierowania, po osobistym zbadaniu, jeżeli lekarz wyznaczony do tych czynności stwierdzi wskazania do przyjęcia.  Odstępstwa od tej reguły i szczegółowe procedury związane z przyjęciem, leczeniem i wypisaniem ze szpitala osoby, która nie wyraża zgody na przyjęcie i leczenie, a wobec której lekarz stwierdził wskazanie do przyjęcia, regulują przepisy Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

 

c)   Szpital wydaje opinie o stanie zdrowia psychicznego osób oskarżonych. Opinia zawiera stwierdzenia dotyczące poczytalności oskarżonych w chwili popełnienia czynu, ich aktualnego staniu zdrowia psychicznego oraz zdolności do udziału w postępowaniu karnym. Szpital przeprowadza obserwacje oskarżonych. O potrzebie obserwacji orzeka sąd w razie zgłoszenia takiej konieczności przez biegłych psychiatrów. Szczegółowe regulacje w zakresie wydawania opinii i przeprowadzania obserwacji zawarte są w Kodeksie postępowania karnego.

 

2.   Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL) – sposób i tryb kierowania do ZOL regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych. Świadczeniobiorca występuje z wnioskiem o wydanie skierowania do ZOL do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Do wniosku załącza się wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie oraz dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy. W przypadku gdy o umieszczeniu świadczeniobiorcy w ZOL orzeka sąd opiekuńczy, podstawę do umieszczenia w ZOL stanowi tylko orzeczenie tego sądu. Kierownik ZOL udziela informacji o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do ZOL.

          

             Komplet dokumentów potrzebnych przy przyjęciu do ZOL można pobrać tutaj

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się